Politika spoločnosti Stavebná mechanizácia s.r.o.

Politika kvality, environmentálneho manažérstva a bezpečnosti nadväzuje na víziu spoločnosti a je rozhodujúcim faktorom pre realizáciu cieľov spoločnosti a dosahovanie konkurencie schopnosti spoločnosti.
Politika

 • musí spĺňať požiadavky a očakávania zákazníkov,
 • musí byť plánovaná, zavedená, riadená, zlepšovaná
 • musí byť zavedená na všetkých úrovniach spoločnosti, aby každý zamestnanec niesol zodpovednosť za svoju prácu.

V rámci uvedeného vedenie spoločnosti stanovuje Politiku spoločnosti:

Politika spoločnosti STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA s. r. o., Žilina:

 • Neustále zlepšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov profesionálnym prístupom a kvalitou svojich výrobkov a poskytovaných služieb a zároveň dodržiavať požiadavky ostatných zainteresovaných strán v oblasti environmentálneho správania a dodržiavania BOZP.
 • Zdokonaľovať, zlepšovať, zabezpečovať a dodržiavať zavedené systémy podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka a ostatných záujmových skupín a zároveň zabezpečovať a dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych požiadaviek v oblasti a tvorby ŽP a BOZP.
 • Pri návrhu procesov, výrobkov a vykonávaných činnostiach dbať na ŽP a chrániť ho formou prevencie, minimalizáciou nežiaducich vplyvov, znižovaním a riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, znečisťujúcich látok do vody a pôdy a množstva používaných nebezpečných látok vo výrobe a pri vykonávaných stavebných činnostiach.
 • V rámci ISM plánovať, zabezpečovať a vytvárať potrebné technické, ľudské, finančné a materiálne zdroje pre zaistenie environmentálnych požiadaviek a požiadaviek BOZP v súlade s ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ostatnými súvisiacimi zákonnými predpismi, nariadeniami a prijatými záväzkami spoločnosti.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať vhodné pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká na pracoviskách, obmedzovať ohrozenie zdravia a to zlepšovaním technologických procesov.
 • Rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s dodávateľmi a zmluvnými partnermi za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti našich výrobkov a kvality poskytovaných služieb s cieľom podieľať sa s nimi na systémovom riadení ochrany ŽP a BOZP.
 • Trvale zabezpečovať dodržiavanie platných smerníc a zákonných predpisov u všetkých zamestnancov spoločnosti za účelom prevencie vzniku nehôd, pracovných úrazov a chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia.
 • Výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci, aby tieto viedli k bezpečnej práci a ochrane zdravia všetkých zamestnancov spoločnosti a posilnenie zodpovednosti všetkých zamestnancov za svoje environmentálne správanie.

Schválil :
Ing. Richard Štrauch
riaditeľ spoločnosti

Dátum : 02.01.2020

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Politika spoločnosti STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA s.r.o. 0.23 MB